Privacy Statement Brasa

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies, Mereveldlaan 33 C 3454 CA de Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens

Website: www.rouwpraktijkbrasa.nl

E-mail: info@rouwpraktijkbrasa.nl

Praktijkadres: Mereveldlaan 33 C , 3454 CA de Meern

Telefoonnummer: 0640226945

Ilja Geensen-Degenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies. Zij is te bereiken via: info@rouwpraktijkbrasa.nl

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van cliënten.

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN) ( alleen bij beschikking via gemeente)
 1. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies ) tussen zit. Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies  gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen

cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook.

 • DigitaleFactuur administratiesysteem/boekhoudsysteem, met als doel de facturatie te verwerken.
 • Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in DigitaleFactuur en worden beheerd door boekhoudkantoor Anita Kuipers.
 1. Bewaartermijn

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Geslacht (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Geboortedatum (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Geboorteplaats (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Adresgegevens (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Telefoonnummer (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)r
 • E-mailadres (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)
 • Dossieropbouw (minimaal 5 en maximaal 15 jaar)

 

De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.

 

 1. Verkoop gegevens

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 

Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

 

 1. Cookies
  Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brasa, praktijk voor Rouw & Verlies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@rouwpraktijkbrasa.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: info@rouwpraktijkbrasa.nl